Potrebujete pomoc?
Máte nejakú otázku alebo problém? Neváhajte nám napísať. Odozva od nás Vám príde na zadaný e-mail, preto dbajte na správne vyplnenie. Kolegovia vám odpovedia v pracovných hodinách.
Zadajte Vaše meno: Zadajte Vašu e-mailovú adresu:

jumpsport@jumpsport.sk | MIER: +421 910 901 619
Otvorené PO - PI 10:00 - 18:00 | SO: 09:00 - 13:00

Všeobecné podmienky nájmu veci

v zmysle § 663 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov


Prevádzkovateľom nájmu veci zverejnenej na www.jumpsport.sk je spoločnosť:
JUMP, s.r.o., so sídlom: Študentská 1, 040 01 Košice, IČO: 36576751,
e-mail: jumpsport@jumpsport.sk, (ďalej „prenajímateľ“ alebo „prevádzkovateľ“).

Prevádzky:
Študentská 1, 04001 Košice - Sever (MIER), tel: +421 910 901 619 Miesto výdaja nájomných bicyklov - predajňa Mier
Kancelária:
Študentská 1, 04001 Košice v predajni tel: +421 903 648 052


Článok 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Účelom a predmetom týchto všeobecných podmienok nájmu veci je bližšie stanoviť podmienky, za akých bude predmet nájmu prenajímateľom prenechaný do dočasného užívania nájomcovi ako aj určiť práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa na predmet nájmu uvedený v Zmluve o nájme veci.
2. Prenajímateľ je majiteľom predmetnej veci, ktorú prenecháva za odplatu nájomcovi, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval.
3. Nájomca je fyzická osoba, ktorá má vek min. 18 rokov.
4. Nájomca vyhlasuje, že sa pred Objednaním, resp. Rezervovaním veci, oboznámil a SÚHLASÍ so znením týchto Všeobecných podmienok nájmu veci, znením Zmluvy o nájme veci, Cenníkom nájmu veci, výškou Kaucie a Cenníkom tovarov a služieb prenajímateľa.
5. Kaucia je finančná zábezpeka na čiastočné krytie prípadnej škody, či opravy.
6. Nájomca vyplnením Objednávky, resp. Rezervovaním veci poskytuje prenajímateľovi dobrovoľne svoje pravdivé osobné údaje a zároveň vyhlasuje, že sa oboznámil a SÚHLASÍ s Pravidlami ochrany osobných údajov.
7. Predmetom nájmu veci sú:
- elektrobicykel;
- bicykel;
- sedadlo;
alebo aj iné príslušenstvo, nabíjačka, batéria, kľúče, duša, pumpa, prilba, pedále a iné uvedené v Zmluve o nájme veci.
8. Dokumenty:
Zmluva o nájme veci
Dohoda o náhrade škody
9. Dohoda o náhrade škody je záznam o odovzdávaní veci pri jej preberaní späť od nájomcu, ak vec chýba, je nefunkčná, je poškodená, či špinavá (hrubé nečistoty), ktorým si prenajímateľ nárokuje finančnú úhradu od nájomcu.


Článok 2. Objednávka a doba nájmu

1. Nájomca si vyberie predmetné veci z ponuky nájmu na https://jumpsport.sk/cennik-najmu-bicyklov, termín a dĺžku nájmu. Podľa Cenníka nájmu berie nájomca na vedomie výšku nájmu a výšku kaucie. Nájomca si objedná predmet nájmu telefonicky na tel. čísle: +421 910 901 619, alebo osobne v prevádzke Študentská 1, 04001 Košice, pričom berie na vedomie, že prenajímateľ má právo potvrdiť, resp. navrhnúť zmenu veci, či termínu alebo zamietnúť Objednávku, vzhľadom na iné Objednávky prijaté skôr.
2. Prijatím Objednávky prenajímateľom sa nájomca zaväzuje zaplatiť rezervačný poplatok
vo výške 20% z ceny nájmu do 24 hod. v hotovosti, resp. bezhotovostne.
3. Prijatím rezervačného poplatku, resp. zaplatením celej výšky nájmu prenajímateľom sa považuje Objednávka za potvrdenú.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú stanoviť dobu nájmu, ktorá môže byť nasledovná:
- 2 hodiny - označenie „2H“;
- 24 hodín - označenie „24H“;
- víkend - označenie „V1“; začína v Sobotu od 9:00 hod. do Pondelok do 12:00 hod.;
- víkend - označenie „V2“; začína v Piatok od 15:00 hod. do Pondelok do 12:00 hod.;
- týždeň – označenie „T5“; trvá 5 dní, od Pondelok od 09:00 hod. do Piatok do 12:00 hod.;
- týždeň – označenie „T9“; trvá 9 dní, od Piatok od 15:00 hod. do Pondelok do 12:00 hod.;
prípadne podľa dohody.
5. Termín odovzdania je možné predĺžiť IBA na základe SÚHLASU od prenajímateľa,
čo potvrdí prenajímateľ nájomcovi e-mailom a cenu nájmu upraviť v zmysle čl.IV. bodu 4. Všeobecných podmienok.


Článok 3. Preberanie veci do nájmu a podpis Zmluvy o nájme veci

1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi predmet nájmu podľa Objednávky v dohodnutom termíne, na dohodnutom mieste, za účelom jeho dočasného užívania čistý v riadnom technickom a funkčnom stave na dohodnutý účel prípadne aj príslušenstvo uvedené v Zmluve o nájme veci.
2. Prenajímateľ sa zaväzuje nájomcovi predviesť ovládanie, poučiť o spôsobe jeho užívania, prípadne dať návod na používanie, resp. návod v digitálnej forme.
3. Nájomca sa zaväzuje predmetnú vec prevziať v Objednanej lehote, najneskôr počas otváracích hodín, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak, skontrolovať, kompletnosť a vyskúšať si jej funkčnosť. Prípadné nedostatky, poškodenia, škrabance má právo na ne upozorniť, žiadať jej nápravu, žiadať zápis do Zmluvy o nájme veci, a ihneď odfotiť, na mieste prevzatia, PRED jej užívaním, za účelom prípadného dokazovania stavu veci. Na nedostatky a vady sa po odovzdaní nebude prihliadať.
4.Nájomca sa zaväzuje, najneskôr pri preberaní veci do nájmu, v zmysle Zmluvy o nájme veci zaplatiť, resp. doplatiť výšku nájmu, v hotovosti, resp. bezhotovostne, podľa potvrdenej Objednávky.
5. Nájomca sa zaväzuje, najneskôr pri preberaní veci do nájmu, v zmysle Zmluvy o nájme veci zaplatiť kauciu, v hotovosti, resp. bezhotovostne, podľa Cenníka nájmu podľa hodnoty veci, resp., predajnej ceny.
6. Prenajímateľ považuje úhradu nájmu a úhradu kaucie za prijatú až jej prevzatím v hotovosti, resp. bezhotovostne pripísaním finančných prostriedkov v prospech účtu prenajímateľa. V prípade, že prenajímateľ prijal výšku nájmu a kauciu v hovotosti, podpisom Zmluvy o nájme veci potvrdzuje jej prijatie.
7. Nájomca podpisom Zmluvy o nájme veci vyhlasuje a zaväzuje sa nasledovné:
- Vyhlasujem, že som prevzal všetky veci čisté, veci som si skontroloval, odfotil a vyskúšal ich funkčnosť.
- Vyhlasujem, že som bol poučený o spôsobe ich ovládania.
- Vyhlasujem, že predmet nájmu budem užívať na vlastnú zodpovednosť a zodpovedám za všetky škody spôsobené v súvislosti s užívaním predmetu nájmu.
- Zaväzujem sa vec používať podľa návodu na účel testovanie, skúšanie bežným spôsobom ale NIE na účely pretekania, či extrémnej záťaže.
- Zaväzujem sa predmet nájmu vrátiť bez poškodenia, kompletný, funkčný, očistený a do stanovenej lehoty na rovnaké miesto prevzatia a v čase otváracích hodín.
- Vyhlasujem, že som dobrovoľne a pravdivo poskytol svoje aktuálne osobné údaje prenajímateľovi za účelom plnenia tejto zmluvy.
- Vyhlasujem, že som sa podrobne oboznámil so Všeobecnými podmienkami nájmu veci , príslušnými dokumentmi a postupom zverejnené na www.jumpsport.sk/najom-veci.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že prevzatie predmetu nájmu veci nájomcom, prevzatie kaucie a nájmu prenajímateľom podpíšu v časti „A“ v Zmluve o nájme veci.


Článok 4. Odovzdávanie veci späť prenajímateľovi a podmienky

1. Prenajímateľ sa zaväzuje pri preberaní predmetu nájmu veci späť od nájomcu skontrolovať, kompletnosť a vyskúšať si jej funkčnosť. Prípadné nedostatky, poškodenia, škrabance má právo na ne upozorniť, žiadať ich zápis do Dohody o náhrade škody, a ihneď odfotiť, na mieste riešiť dohodou s nájomcom, PRED jej prevzatím. Na nedostatky a vady sa po odovzdaní nebude prihliadať.
2. Prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť kauciu nájomcovi v plnej výške, pri odovzdaní veci a podpise na Zmluve o nájme, resp. v časti „B“. o vrátení veci, ak predmet nájmu vráti nájomca bez poškodenia a v stanovenej lehote.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdanie predmetu nájmu veci späť prenajímateľovi, odovzdanie kaucie nájomcovi podpíšu v časti „B“ v Zmluve o nájme veci, v prípade, ak si prenajímateľ nebude uplatňovať náhrady v zmysle písomnej Dohody o náhrade škody
4. Prenajímateľ má právo zvýšiť cenu nájmu, vo výške dvojnásobku dennej sadzby nájomného, za každý ďalší deň omeškania (označenie „24H“) aj začatý kalendárny deň, ak nájomca vráti vec v deň ukončenia doby nájmu po 12:00 hod., so súhlasom, resp. bez súhlasu prenajímateľa o predĺžení termínu odovzdania. Prenajímateľ má právo si jednostranne započítať túto pohľadávku z obdržanej kaucie.
5. Nájomca sa zaväzuje k súčinnosti pri odovzdávaní veci späť prenajímateľovi, pri kontrole jej kompletnosti, funkčnosti, čistoty, a aj pri vyhotovení Dohody o náhrade škody a spôsobe úhrady na náklady nájomcu v prospech prenajímateľa.


Článok 5. Práva a povinnosti prenajímateľa

1. Prenajímateľ má právo poveriť oprávnené osoby, zamestnancov vykonávať všetky činnosti, v zmysle týchto Všeobecných podmienok nájmu veci, odovzdaním a prebratím veci, či kaucie, riešením dohody s nájomcom, spísanie Dohody o náhrade škody a spracúvaním osobných údajov nájomcov pre plnenie zmluvy v zmysle Pravidiel spracúvania osobných údajov.
2. Prenajímateľ má právo vyhotoviť Dohodu o náhrade škody pri jej preberaní späť od nájomcu, ak vec chýba, je nefunkčná, je poškodená, či špinavá, ktorým si prenajímateľ nárokuje úhradu, uplatnenie finančnej náhrady časti z kaucie, resp. inú finančnú náhradu, ktorá prevyšuje prijatú kauciu až do výšky hodnoty tovaru uvedenú v Zmluve o nájme veci, resp. Cenníka prenajímateľa.
3. Prenajímateľ má právo si jednostranne započítať z kaucie príslušnú náhradu, ktorá bude vo výške pohľadávky prenajímateľa, za neúplnú, či poškodenú vec podľa nákladov na jej zakúpenie, podľa Cenníka tovarov a služieb za opravu, montáž, resp. podľa dohody s nájomcom.
4. Prenajímateľ má právo požadovať od nájomcu, v prípade odcudzenia, straty, alebo totálneho zničenia veci, časovú cenu veci, t.j.: maloobchodná cena mínus 10% zľava za každý rok ako opotrebenie veci.
5. Prenajímateľ má právo aj na náhradu škody, ušlého zisku, či dopravných a preukázaných nákladov, ktoré sa zaväzuje nájomca uhradiť na základe výzvy prenajímateľa. Zvyšnú časť z kaucie vráti nájomcovi pri odovzdaní veci a podpise na Zmluve o nájme, resp. v časti „B“. o vrátení veci.


Článok 6. Práva a povinnosti nájomcu

1. Nájomca je povinný zaobchádzať s predmetom nájmu tak, aby nedošlo ku škode na predmete nájmu pri jeho manipulácii, doprave ani k jeho neprimeranému opotrebeniu pri jeho používaní.
2. Nájomca je povinný predmet nájmu chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením a zodpovedá prenajímateľovi za každé poškodenie, stratu a zničenie predmetu nájmu v plnom rozsahu bez ohľadu na zavinenie nájomcu. Prípadné poškodenie alebo vady na predmete nájmu vzniknuté nesprávnym užívaním predmetu nájmu alebo z iných dôvodov zavinených alebo spôsobených nájomcom počas trvania nájomného vzťahu znáša v plnej výške nájomca.
3. Nájomca a zaväzuje vykonávať na veci bežnú údržbu, mazanie, čistenie a iné podľa návodu/ manuálu na používanie ako aj pokynov prenajímateľa
4. Nájomca berie na vedomie, že pri užívaní predmetu nájmu po ceste ako účastník cestnej premávky je povinný riadne dodržiavať všetky pravidlá a právne predpisy vzťahujúce sa k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a zároveň osobne zodpovedá za ich porušenie v plnej výške.
5. Nájomca a zaväzuje vec chrániť, nenechať bez dozoru, nenechať bez zabezpečenia vo či krádeži, či poškodeniu, užívať vec osobne a nie je oprávnený veci prenechať, prenajať, či predať tretím osobám. Predmet nájmu môžu používať aj osoby určené nájomcom. Za poškodenie predmetu nájmu osobou, ktorej nájomca predmet nájmu zveril, nesie zodpovednosť nájomca, akoby škodu na predmete nájmu spôsobil sám.
6. Nájomca je povinný zabezpečiť predmet nájmu pred krádežou. V prípade krádeže predmetu nájmu je nájomca povinný bezodkladne ohlásiť túto skutočnosť prenajímateľovi formou e-mailu (dátum, miesto, čas, okolnosti a riešenie udalosti s prílohami) a neodkladne na oddelení Policajného Zboru, na tel.č.158, za účelom spísania protokolu o ohlásení krádeže a tento protokol je povinný predložiť prenajímateľovi.
7. V prípade, ak počas trvania nájomného vzťahu dôjde k strate, krádeži prípadne zničeniu predmetu nájmu tak, že sa predmet nájmu stane neupotrebiteľným, nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi hodnotu veci uvedenú v Cenníku na výzvu prenajímateľa.
8. Nájomca sa zaväzuje používať predmet nájmu tak, aby nespôsobil škodu na majetku a zdraví sebe, či tretím osobám a zodpovedá a znáša prípadné náhrady v plnej výške nájomca. V prípade úrazu, či zdravotných problémov spôsobených nájomcom pri používaní veci je nájomca povinný bezodkladne ohlásiť túto skutočnosť prenajímateľovi formou e-mailu (dátum, miesto, čas, okolnosti a riešenie udalosti s prílohami) a neodkladne Záchranná služba, na tel.č.155, resp. Tiesňovú linku tel.č.112, za účelom záchrany zdravia a spísania protokolu o ohlásení úrazu a tento protokol je povinný predložiť prenajímateľovi.


Článok 7. Záverečné ustanovenia

1. Nájomca podpisom Zmluvy o nájme veci potvrdzuje, že predmet nájmu, bližšie špecifikovaný v Zmluve o nájme veci, prevzal od prenajímateľa vo funkčnom stave a zároveň potvrdzuje, že bol prenajímateľom poučený o spôsobe jeho užívania a nájomca a zaväzuje za vec zaplatiť a vrátiť späť prenajímateľovi s stanovenej lehote.
2. Právo užívať predmet nájmu zaniká uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná.
3. Prenajímateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o nájme veci a požadovať bezodkladné vrátenie predmetu nájmu, a to pred uplynutím doby, na ktorú bol nájom dohodnutý aj bez uvedenia dôvodu, a to najmä vtedy ak prenajímateľ neužíva predmet riadne, v súlade s účelom, na ktorý je určený. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť výšku nájmu dohodou.
4. Nájomca má právo vyzvať prenajímateľa a vrátiť predmetnú vec predčasne na miesto vyzdvihnutia v čase otváracích hodín, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť výšku nájmu dohodou.
5. Právne vzťahy zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy o nájme veci ako aj týchto Všeobecných podmienok nájmu veci sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak nájomca je zahraničná osoba.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú Zmluva o nájme veci, resp, Dohodu o náhrade škody vyhotoviť v dvoch (2) vyhotoveniach, jedno obdrží prenajímateľ a jedno obdrží nájomca.
7. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom zmluvných dokladov ako aj s obsahom týchto Všeobecných podmienok nájmu veci, ich obsahu porozumeli a na znak súhlasu slobodne pristupujú k ich podpísaniu.
8. Zmeny v Zmluve o nájme veci, ako aj zmenu týchto Všeobecných podmienok nájmu veci je možné vykonať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to len písomnou formou Dodatkom, ktorý bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
9. Zmluva o nájme veci, resp. Dohoda o náhrade škody nadobúda účinnosť dňom jejpodpísania oboma zmluvnými stranami.
10. Tieto Všeobecné pravidlá nájmu veci sú platné a účinné od 01.03.2019

Všeobecné podmienky nájmu veci  - na stiahnutie.
 

Predajňa JUMP SPORT MIER

Predajňa MIER


Študentská 1, Galla Centrum
Košice 04001
Značky: SPECIALIZED, GIANT, KONA, CRUSSIS
Mobil: +421 910 901 619
Email: jumpsport@jumpsport.sk
Otváracia doba:
Po - Pi: 10:00 - 18:00 hod,
Sobota: 9:00 - 13:00 hod
Garancia kvality
Garancia kvality
Rychlé vybavenie objednávky
Rychlé vybavenie objednávky
Odborné poradenstvo
Odborné poradenstvo